วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาการพยาบาล

  1. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
  2. ส่งเสริมการศึกษา  การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์   หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  3. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
  4. ช่วยเหลือ  แนะนำ  เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน  และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์  และการสาธารณสุข
  5. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข 
  6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย
  7. ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้สมาชิก