บทบาทและภารกิจของสภาการพยาบาลต่อวิชาชีพ

 

     1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ทั้งประเทศ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข ต่อ
         - รัฐบาล
         - ประชาชน
         - องค์กรต่าง ๆ

     2. ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย

     3. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

     4. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก

     5. ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก