บทบาทและภารกิจของสภาการพยาบาลต่อสังคม

     1. การคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

     2. ควบคุมกำกับให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง
         - ตามขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ
         - ตามขอบเขตของจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ