วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2549-2554
       สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย มุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้ให้บริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ชี้นำสังคมด้านสุขภาพ สร้างเสริมวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสู่สากล โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจ
      1. คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จากบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
      2. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ผู้ให้บริการและระบบบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
      3. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงความเป็นธรรม ความก้าวหน้า และภาวะผู้นำแก่มวลสมาชิก
      4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การใช้และการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการการพยาบาล การผดุงครรภ์และคุณภาพการศึกษาในวิชาชีพ