คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

 

        คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ตามการจัดการเรียนการสอนวิชาประเด็นทางวิชาชีพการพยาบาล จำนวน 41 คน ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561