คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้นำนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

      คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้นำนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ ตามการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทางการพยาบาล จำนวน 62 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล เพื่อศึกษาดูงานในประเด็นความสำคัญของสภาการพยาบาลต่อวิชาชีพการพยาบาล บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561