ประชุมและรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา

      สภาการพยาบาล โดยฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้มีการจัดประชุมและรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 202 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบของสถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงกลาโหม สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ที่สภาการพยาบาลรับรอง จำนวน 89 แห่ง รวมทั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะผู้ประเมินสถาบันการศึกษา คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ และคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถาบันฯ

ในที่ประชุม มีข้อเสนอแนะขอปรับแก้ไขคำอธิบาย/เกณฑ์การพิจารณา/หลักฐาน-เอกสารอ้างอิง อาทิการวางแผนและการพัฒนาอาจารย์ การบริการวิชาการ และนำข้อเสนอแนะดังกล่าวแจ้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN-QA ต่อไป