คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

 

   คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ตามการเรียนการสอนวิชา พช 4413  ปฏิบัติการผู้นำทางการพยาบาล และการบริหาร จำนวน 43 คน ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561