คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาดูงาน

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ได้นำนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ ตามการลงนามในสัญญาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและทำงานวิจัยร่วมกับ Aomori Chuo Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน ดูงานสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "Roles of TNMC in Development of NUrsing and Midwifery Profession" และ "์Nursing and Midwifery Career Advancement in Thailand : Ways to Secure Qualified Nurses for Providing Quality and Safe Care" เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม 2561