การแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ  ประสงค์จะขอแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นภาษาอังกฤษ กรอกแบบคำขอ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

1. แบบคำขอแปล  (ทญ.12)

2. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

3. สำเนาแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript )

4. รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 (คลิกดูรูปตัวอย่าง)

ค่าธรรมเนียม (โอนผ่านระบบ Teller Payment)

แปลใบอนุญาต จำนวน 200 บาท/ฉบับ

กรอกข้อความ จำนวน 200 บาท/ฉบับ (กรณีมีแบบฟอร์มจากต่างประเทศ)

รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 50/ชุด

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ต่างประเทศ

 

หมายเหตุ  หากประสงค์แปลใบอนุญาตฯ มากกว่า 1 ชุด (เพิ่มรูปถ่าย ชุดละ 1 รูป)

 

Download
          แบบคำขอ ทญ.12
          
แบบชำระเงิน Teller Payment