ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ
ของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล นั้น

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 15 คน  ดังรายชื่อ  เพื่อให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ดังประกาศ (คลิกดูรายละเอียด) 

ลำดับที่ 1. นางสาวจรรยอมล     ดวงแสงจันทร์
ลำดับที่ 2. นางสาวอรพรรณ     บรรเทาทุกข์
ลำดับที่ 3. นางสาวปรียาภรณ์     จำปาทอง
ลำดับที่ 4. นางสาววชิราพร     เครือวงค์ปิง
ลำดับที่ 5. นางสาวลภัสรดา     กิตติสกนธ์
ลำดับที่ 6. นางสาวศิริรัตน์     เกตุแก้ว
ลำดับที่ 7. นางสาวศิรินาถ     คำเอี่ยม
ลำดับที่ 8. นางสาวสุพัทน์     ผ่องศรี
ลำดับที่ 9. นางสาวสาวิตรี     เสือสังโพธิ์
ลำดับที่ 10. นางสาวณัฐพัชร์     มหพงศ์เมธากิจ
ลำดับที่ 11. นางสาวแสงทิพย์     สัมฤทธิ์
ลำดับที่ 12. นางสาวกัญชลิกา     อ่วมกระทุ่ม
ลำดับที่ 13. นางสาวทิพย์ประภา     พิศาลกิตติคุณ
ลำดับที่ 14. นางสาววันเพ็ญ     สุขจิตต์
ลำดับที่ 15. นางสาวทานตะวัน     อรรถมงคลชัย

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ในตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล  และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ดังกล่าว 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
งานทรัพยากรบุคคล อาคารนครินทรศรี ชั้น 2  สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 9  พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล

- ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ใบสมัครงาน (Pdf) (Word)