รับฟังความคิดเห็นแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก CNPG

    สภาการพยาบาล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Clinical Nursing Practice Guideline (CNPG) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเบื้องตนในการจัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (CNPG) จำนวน 11 สาขา 72 เรื่อง โดยได้รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นจากผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ผู้แทนสมาคมและชมรมต่าง ๆ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก เป็นต้น เพื่อนำแนวทางที่ได้ไปพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมต่อไป โดยจัดขึ้น ณ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561