งานพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์งานพัฒนาวิชาชีพ

   การประชุมวิชาการ ประจำปี 2565

  • โครงการ ประชุมวิชาการ ประจำปี 2565  (Download)
  • กำหนดการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล (Tele- conference) (Download)
  • เอกสารประกอบการประชุม (Download)
  • เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ประภัสสร (Download)
  • เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ ภัทรพร (Download)
  • เอกสารการบรรยาย ศ. เกียรติคุณ ดร สมจิต หนุ เจริญกุล (Download)

​​    งานเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด

  • ระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด พ.ศ. 2565 (Download)
  • รายชื่อผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด 

ประกาศสภาการพยาบาลที่เกียวข้อง

1. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562
2. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการพยาบาล พ.ศ. 2562
3. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562
4. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับกำลังคนในทีมพยาบาล
5. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายการสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตผลในวิชาชีพการพยาบาล
6. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายชั่วโมงการทำงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
7. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 ในสถานพยาบาลระดับ ปฐมภูมิ ในการให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วย การณีการรับส่งต่อเพื่อการรักาพยาบาลต่อเนื่อง
8. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ

 

มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์

1. มาตรฐานการพยาบาล 2562 ราชกิจจา (Download)
2. มาตรฐานการผดุงครรภ์ 2562 ราชกิจจา (Download)
3. มาตรฐานระดับปฐมภูมิ (Download)
4. มาตฐานทุติยภูมิ ตติยภูมิ (Download)
5. มาตรฐานการพยาบาล โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย (Download)
6. มาตรฐานการพยาบาล 2544 (Download)