ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง "สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่่สังคม" วันที่ 9-11 มค. 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง "สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม" ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางสุขภาพ ผู้สูงอายุและครอบครัว รวมทั้งผู้ที่สนใจได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการดูแลประชากรผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า

 

ลงทะเบียนและติดตามข่าวสารการประชุมได้ที่ http://www.ns.mahidol.ac.th/conference28/place.html