การสอบแก้ตัว1. การยื่นใบสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ กรณีสอบแก้ตัว

    ผู้สมัครสอบความรู้ฯ ทุกคน ต้องสมัครสอบ ทาง www.tnmc.or.th เมนูเว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิกโดยให้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน website เท่านั้น

     1.1 หลักฐานเพื่อใช้ในการสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ กรณีสอบแก้ตัว

     ผู้สมัครสอบความรู้ฯ กรณีแก้ตัวให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบให้สภาการพยาบาล ภายใน 3 วัน หลังจากเลือกศูนย์สอบแล้ว ได้แก่

             1.1.1  RQ01 ใบแจ้งค่าธรรมเนียมที่ชำระเงินแล้ว 

             1.1.2  สร.2 แบบคำขอสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมลงลายมือชื่อ

             1.1.3  สำเนาผลการสอบความรู้ฯ ครั้งล่าสุด

             1.1.4  หลักฐานอื่นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหลังการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือการเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น

             1.1.5  RQ11 ใบแจ้งรายการเอกสารประกอบคำร้อง  

2. การยื่นใบสมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบแก้ตัว     

    2.1  หลักฐานเพื่อใช้ในการสมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบแก้ตัว

     สำหรับผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบแก้ตัว ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบให้สภาการพยาบาลภายใน 3 วัน หลังจากเลือกศูนย์สอบเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

             2.1.1  RQ01 ใบแจ้งค่าธรรมเนียมที่ชำระเงินแล้ว 

             2.1.2  ปร.2 แบบคำขอสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ฯ กรณีขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ (สำหรับผู้สมัครสอบกรณีสอบไม่ผ่าน) พร้อมลงลายมือชื่อ

             2.1.3  สำเนาผลการสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งล่าสุด

             2.1.4  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (โดยติดที่แบบคำขอสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ฯ ปร.2)

             2.1.5  หลักฐานอื่นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหลังการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือการเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น

             2.1.6  RQ11 ใบแจ้งรายการเอกสารประกอบคำร้อง

-  คำแนะนำการลงทะเบียนสมัครสอบ <<คลิก>>

- ล็อคอินระบบสมัครสอบ <<คลิก>>