ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2565    สภาการพยาบาลขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2565 (ทุนวิจัยสำหรับองค์กรพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล)

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ โครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2565