บทความฟรีบทความวิชาการออนไลน์ฟรี เรื่อง การป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในห้องผ่าตัด 
Prevention nursing care to Perioperative Hypothermai in Operative Sevice

ผู้เขียน พว.สะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์, พว.สุชานันท์ บำรุงวงค์ และ พว.ธนิดา คงสมัย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
     เมื่อสิ้นสุดการศึกษาบทความนี้
1. อธิบายบทบาทพยาบาลในการประเมินผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำกว่าปกติตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ขณะทำการผ่าตัดและหลังได้รับการบริการในห้องผ่าตัดได้
2. ระบุแนวทางการปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำกว่าปกติในห้องผ่าตัดได้
3. นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการในห้องผ่าตัดได้
 


สมาชิกสามารถเข้า website: www.cnethai.org เพื่อเข้าทำแบบทดสอบได้

username: เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล

password: เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก