ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาลประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ในตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล  และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ดังกล่าว 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
งานทรัพยากรบุคคล อาคารนครินทรศรี ชั้น 2  สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล

- ใบสมัครงาน (Pdf) (Word)