สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาและฝึกปฎิบัติสมาคมพยาบาลสาธารณสุุขไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาและฝึกปฎิบัติ ในหัวข้อ พระพุทธศาสนากับการป้องการใช้สารเสพติดและการกลับมาเสพซ้ำ ฉบับดูแลตนเองของประชาชนแบบวัฒนธรรมตะวันออก ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้