กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย        กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา" ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 

        ผู้สนใจจะเข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายละเอียดและลงทะเบียนได้ทาง...

  เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือ https://dmd.go.th/register/

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้