งานพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์CNPG

- CNPG การพยาบาลฉุกเฉิน
- CNPG ผู้ป่วยมะเร็ง
- CNPG โรคเรื้อรัง
- CNPG การบำบัดทดแทนไต
- CNPG แผล
- CNPG หัวใจและหลอดเลือด

 

การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล แถลงการณ์ และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ

- กรอบแนวทางการกำหนดเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีความคาบเกี่ยวกับวิชาชีพอื่น
- ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
- การเสนอขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....  และประกาศสภาการพยาบาลเรื่องจุดยืนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์กับความปลอดภัยในการใช้ยา
- การเสนอขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....

 

งานที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น

- โครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ
- การพัฒนาหลักสูตรและจัดรูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา (Residency Training)
- ร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
- โครงการวิจัย เรื่องบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

 

ประกาศสภาการพยาบาล

1. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562
2. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการพยาบาล พ.ศ. 2562
3. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562
4. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับกำลังคนในทีมพยาบาล
5. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายการสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตผลในวิชาชีพการพยาบาล
6. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายชั่วโมงการทำงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
7. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 ในสถานพยาบาลระดับ ปฐมภูมิ ในการให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วย การณีการรับส่งต่อเพื่อการรักาพยาบาลต่อเนื่อง
8. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ

 

มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์

1. มาตรฐานการพยาบาล 2562 ราชกิจจา (Download)
2. มาตรฐานการผดุงครรภ์ 2562 ราชกิจจา (Download)
3. มาตรฐานระดับปฐมภูมิ (Download)
4. มาตฐานทุติยภูมิ ตติยภูมิ (Download)
5. มาตรฐานการพยาบาล โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย (Download)
6. มาตรฐานการพยาบาล 2544 (Download)