งานพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์หัวข้อ : งานพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียด
การนิเทศทางการพยาบาล รายละเอียด
การบันทึกทางการพยาบาล รายละเอียด

 

หัวข้อ : ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด รายละเอียด
รายชื่อผู้แทนสภาการพยาบาล (สืบค้นเป็นจังหวัด) รายละเอียด
ระเบียบสภาการพยาบาล ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาล พ.ศ. 2553 รายละเอียด

 
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้