กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล จัดประชุมเสวนา “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย" 

กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (Mahidol University Global Health – MUGH) จัดประชุมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาท ความร่วมมือขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพโลกให้กว้างขวางและเข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานด้านสุขภาพโลกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 12.30น. ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: https://goo.gl/kJYRe3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทร 02-201-2974 

E-mail: [email protected]