ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศเนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “พลิกวิกฤตการพยาบาล เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพไทย” ในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล โดยไม่มีค่าลงทะเบียน และได้รับหน่วยคะแนนCNEU = 8.5  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการประชุมวิชาการ วันพยาบาลแห่งชาติ 2561

หนังสือเชิญประชุม เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  / ผู้อำนวยการ ร.พ.ศูนย ทั่วไป ชุมชน / ผู้บริหารสถาบันการศึกษา

แบบตอบรับ