แถลงการณ์สภาการพยาบาล กรณีการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของผู้ที่ไร้สถานะทางทะเบียน