ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล เรื่อง "จริยธรรม...ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล"เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล ในฐานะองค์กรสูงสุดของวิชาชีพพยาบาล ที่มีนโยบายในการสนับสนุนให้บริการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล  เห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการเรื่อง "จริยธรรม...ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล" เพื่อให้ผู้บริหารทางการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาล มีสมรรถนะทางจริยธรรมที่สามารถนำไปใช้ในการพยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล เรื่อง "จริยธรรม...ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล" ในระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://register.tnmc.or.th/tcne/ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/4-6Sep2019(1).pdf

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  http://register.tnmc.or.th/tcne/member/ 

ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ โทร.02 596 7516