ก.ศป. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นขอเชิญผู้ที่สนใจซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ http://admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com โดยเลิอกหัวข้อ "การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น" ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัคร ฯ ตาม QR code (สแกนให้เห็นข้อความ)