รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาลด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจะดำเนินการรับสมมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ในตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

 

รายละเอียด

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล (นักวิชาการฯ)

ใบสมัครงานสภาการพยาบาล (สำนักงานเลขาธิการสภาฯ)