ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ของสภาการพยาบาล ต าแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาลด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจะดำเนินการรับสมมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ในตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

 

 

ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง
นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล นั้น

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล จำนวน 1คน ดังนี้

1. นางสาวกัญจ์ธนัญ คมรัตน์นนท์
ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อรับทราบรายละเอียดของการบรรจุและแต่งตั้งของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการพยาบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล
อาคารนครินทรศรีชั้น 2 สภาการพยาบาล หากพ้นก าหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

 

 

รายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาลตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล (นักวิชาการฯ)

ใบสมัครงานสภาการพยาบาล (สำนักงานเลขาธิการสภาฯ)