รพ.ศิริราชเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 63คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1   เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563  นอกจากนี้ ยังได้ขยายฐานการรับนักศึกษาแพทย์ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีแสดงเดี่ยว และบุคคลที่จบปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขา  

TCAS รอบที่ 1 จะพิจารณาจาก Portfolio ของนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทอง หรือเหรียญเงินจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ หรือพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ใน 7 สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เพิ่มดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รวม 25 คน

โดยจะคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์แบบ Multiple mini-interview ซึ่งรอบแรกจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 -16 ธันวาคม 2562

TCAS รอบที่ 2 หรือ รอบโควตา รับ จำนวน 7 คน จากโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (PhD,MD) จำนวน 1 คน และเพิ่มโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬาจำนวน 1 คน และดนตรี จำนวน 1 คน นอกจากนี้ ยังเป็นปีแรกที่เปิดรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขา แต่มีความตั้งใจศึกษาต่อแพทยศาสตร์ เพียงแต่ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร และต้องสอบ 7 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะของ กสพท ซึ่งจะรับจำนวน 4 คน ส่วน TCAS รอบที่ 3 เป็นการรับตรงปกติ (ผ่าน กสพท) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน

ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.si.mahidol.ac.th/th

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 419 6410