ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์ ให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการ ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ2)

ท่านผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

http://www.pccms.ac.th/?p=12556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

นางสาวจริยา เสนากูล

เบอร์โทรศัพท์ 0 2576 6000 ต่อ 8712 และ 06 4586 2431

Email: [email protected]