ขอยกเลิกการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตามที่กำหนดไว้ ทั้ง 5 รุ่นขอยกเลิกการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ตามที่กำหนดไว้ ทั้ง 5 รุ่น จนกว่าจะมีกำหนดแจ้งการประชุมในโอกาสต่อไป