ข้อปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563