ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕  มีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารกิจการของสำนักงาน โดยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม