รับสมัครการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพยท์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดเพิ่มเติม