ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เน้นงานจัดการวารสารและสิ่งพิมพ์)