การยื่นแสดงเจตจำนงในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ      วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล ที่มีความสนใจจะพัฒนาเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (Advanced Practice Nurse; APN) ยื่นแบบแสดงเจตจำนงในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2563 สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัยฯ โทรศัพท์ 02 596 7573-4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2564                ดาวน์โหลดเอกสาร

2. แบบแสดงเจตจำนงในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2564             ดาวน์โหลดเอกสาร

3. ตัวอย่างการเขียนกรณีศึกษา                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร

4. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2564 (New)  ดาวน์โหลดเอกสาร