การยื่นแสดงเจตจำนงในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ      วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล ที่มีความสนใจจะพัฒนาเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (Advanced Practice Nurse; APN) ยื่นแบบแสดงเจตจำนงในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564 สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัยฯ โทรศัพท์ 02 596 7573-4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2565                ดาวน์โหลดเอกสาร

2. แบบแสดงเจตจำนงในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2565            ดาวน์โหลดเอกสาร

3. ตัวอย่างการเขียนกรณีศึกษา                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร

4. แบบฟอร์มหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา                                        ดาวน์โหลดเอกสาร

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2565             ดาวน์โหลดเอกสาร