ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล “สมรรถนะทางจริยธรรมในการพยาบาลผู้รับบริการทุกช่วงวัย”       สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล เรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมในการพยาบาลผู้รับริการทุกช่วงวัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และคณาจารย์ให้มีสมรรถนะทางจริยธรรมทางการพยาบาลและเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมโดยจะสามารถนำหลักการแนวคิดทางจริยธรรมไปใช้ในโรงพยาบาลได้เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยการประชุมวิชาการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล 


ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล

           - ลงทะเบียนแบบ Onsite ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท  
           - ลงทะเบียนแบบ Online ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รายละเอียดโครงการกำหนดการประชุมและกำหนดการรายละเอียดโครงการ

หมายเหตุ : การประชุมแบบออนไลน์ จะรับไม่เกิน 40 คน จากโรงพยาบาล/สถาบันการศึกษาแห่งละไม่เกิน 5 คน