ขอเชิญสมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่านลงทะเบียน ตรวจสอบ และ Update!! ข้อมูลส่วนตัวในฐานข้อมูลสมาชิกตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ที่... http://update.tnmc.or.th/#/main