การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
 

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล ฉบับที่ 2 (เลื่อนการเลือกวิธีลงคะแนน)

 

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ (e-voting))

 

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569

 

 

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ส่งกลับคืนสภาการพยาบาล (ครั้งที่ 1)

- รายชื่อผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ส่งกลับคืนสภาการพยาบาล (ครั้งที่ 1) 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ส่งกลับคืนสภาการพยาบาล (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ส่งกลับคืนสภาการพยาบาล (ครั้งที่ 2) 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ส่งกลับคืนสภาการพยาบาล (ครั้งที่ 3)

รายชื่อผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ส่งกลับคืนสภาการพยาบาล (ครั้งที่ 3) 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ส่งกลับคืนสภาการพยาบาล (ครั้งที่ 4)

รายชื่อผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ส่งกลับคืนสภาการพยาบาล (ครั้งที่ 4) 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ส่งกลับคืนสภาการพยาบาล (ครั้งที่ 5)

รายชื่อผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ส่งกลับคืนสภาการพยาบาล (ครั้งที่ 5) 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ส่งกลับคืนสภาการพยาบาล (ครั้งที่ 6)

- รายชื่อผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ส่งกลับคืนสภาการพยาบาล (ครั้งที่ 6) 

 

 

 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ฉบับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล และข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569

 

 

 

 

การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569  สามารถทำได้ 2 วิธี 
***ท่านสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

การเลือกตั้งแบบ Online (E-Voting) 
- สมาชิกต้องเข้าระบบลงทะเบียนตามขั้นตอน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2564 เท่านั้น 
- พ้นกำหนดนี้ จะถือว่าท่านเลือกตั้งแบบบัตรเลือกตั้ง
 
การเลือกตั้งแบบวิธีเดิม 
- การลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งส่งกลับทางไปรษณีย์ ใช้กระดาษแสดงเครื่องหมายตามที่กรรมการกำหนด 

 

***ผู้ที่ไม่ได้แสดงความจำนง E-Voting ถือว่าท่านเลือกตั้งแบบวิธีเดิม

การเลือกตั้งทั้ง 2 วิธี  : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564


 
เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเลือกตั้งแบบ E-Voting : www.tnmc.or.th/e-voting-register

 

หากท่านลงทะเบียนฯ ไม่สำเร็จ กรุณาคลิก URL : www.tnmc.or.th/e-voting-complaints

หรือติดต่อสอบถามในวันเวลาราชการ 092-7390799  092-5430478  093-3767214

*** ท่านจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลภายใน 1 วันทำการถัดไป ***