ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2565    สภาการพยาบาลขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2565 (ทุนวิจัยสำหรับองค์กรพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล)

 

สามารถเสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้ 
***ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565    

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โทร. 0 2596 7516

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2565 (ทุนพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล)