ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เน้นงานจัดการวารสารและสิ่งพิมพ์ และงานประชาสัมพันธ์)

ดาวน์โหลด : รายละเอียดตามเอกสารแนบ