แบบส่งผลการตรวจ ATK สำหรับผู้สมัครสอบฯ ครั้งที่ 2/2565ผู้เข้าสอบทุกคนต้องส่งผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (Self Antigen Test Kit) ที่ได้รับการตรวจ
ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันสอบ  โดยถ่ายรูปผลตรวจพร้อมบัตรประชาชนของตนเองและยืนยันข้อมูล
ตามแบบ Google form ที่สภาการพยาบาลกำหนด ตามวันและเวลา ดังนี้

หากไม่ส่งผลตรวจ  ATK ตามกำหนดจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

==> กลุ่มสอบวันเสาร์ที่  25 มิถุนายน 2565 ตอบ Google form และยืนยันส่งผลตรวจ ATK    
       วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 16.00 น. พร้อมพิมพ์แบบไปยื่นที่ศูนย์สอบในวันสอบ

01 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 256 CLICK

03 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 CLICK

04 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565      CLICK

05 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 CLICK

06 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 CLICK

08 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (ศรีธัญญา) : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 CLICK

11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 CLICK

12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 CLICK

13 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 CLICK

14 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 CLICK

16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 CLICK

17 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 CLICK

19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 CLICK

21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 CLICK


==> กลุ่มสอบวันอาทิตย์ที่  26 มิถุนายน 2565 ตอบ Google form และส่งผลตรวจ ATK 
       วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 16.00 น. พร้อมพิมพ์แบบไปยื่นที่ศูนย์สอบในวันสอบ

01 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 CLICK

04 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 CLICK

05 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 CLICK

06 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 CLICK

08 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (ศรีธัญญา) : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 CLICK

11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 CLICK

13 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 CLICK

14 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 CLICK

16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 CLICK 

17 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 CLICK

19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 CLICK

21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 CLICK