ขอเชิญชวนองค์กรพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาพยาบาล เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2566สภาการพยาบาลขอเชิญชวนองค์กรพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาพยาบาล เสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2566 ทุนวิจัยสำหรับองค์กรพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลโดยสามารถเสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โทร. 0 2596 7516

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2566
- ใบสมัครขอรับทุนฯ ประจำปี 2566
- แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2566