ติดต่อสภาการพยาบาล

เบอร์ติดต่อภายในหน่วยงาน#

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร

1

Operator

0 2596 7500

0 2589 7121

2

หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

0 2596 7523

-

3

รองหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

0 2596 7580

-

4

งานประชาสัมพันธ์

0 2596 7521
0 2596 7524

-

5

งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต

ต่ออายุใบอนุญาต บัตรสมาชิก ขอหนังสือรับรอง แปลใบอนุญาต

0 2596 7555 - 61

0 2951 0147

6

ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ

สอบขึ้นทะเบียนความรู้ฯ สอบวัดความรู้ฯ

0 2596 7550 -3

-

7

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

เก็บหน่วยคะแนน CNEU

0 2596 7562 - 66

0 2580 1996

8

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

รับรองสถาบัน ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

0 2596 7567 - 70

-

9

ฝ่ายมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์

พัฒนาวิชาชีพ

0 2596 7571 - 2

0 2951 0146

10

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง

สอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ APN

0 2596 7573 - 4

0 2951 0150

11

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค

0 2596 7516

-

12

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2596 7527 - 8

-

13

งานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

0 2596 7539

-

14

ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม

0 2596 7545 -9

-

15

งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ

0 2596 7540 - 4

-

16

งานสารบรรณ

0 2596 7529 - 32

-

17

งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

0 2596 7536
0 2596 7533

0 2589 7121

18

งานทรัพยากรบุคคล

0 2596 7537

-

19

ฝ่ายบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการ

0 2596 7520
0 2596 7522

-


ที่อยู่และอื่น ๆ

กรณี วันหยุดราชการ กรุณาเข้าประตู อัคนี

สภาการพยาบาล
อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000