การแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ  ประสงค์จะขอแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นภาษาอังกฤษ กรอกแบบคำขอ
พร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
1. แบบคำขอแปล  (ทญ.12) (พิมพ์หลังจากยื่นคำร้องผ่าน Web Application)
2. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
3. สำเนาแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript )
4. รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 

ค่าธรรมเนียม
แปลใบอนุญาต จำนวน 200 บาท/ฉบับ
กรอกข้อความ จำนวน 200 บาท/ฉบับ (กรณีมีแบบฟอร์มจากต่างประเทศ)
รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 50/ชุด
กรณีส่งเอกสารไปต่างประเทศ สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ต่างประเทศ
 
หมายเหตุ  หากประสงค์แปลใบอนุญาตฯ มากกว่า 1 ชุด (เพิ่มรูปถ่าย ชุดละ 1 รูป)

 


คลิกลิงค์เข้าใช้บริการเว็บแอปพลิเคชั่น