ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สภาการพยาบาล       ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สภาการพยาบาล เรื่อง “Ethics Mechanisms Enhancing Moral Competences of Nurse Educators, Staff Nurses, and Nurse Administrators” ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 

 

-  ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
-  ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยคะแนน
-  เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2566 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญประชุม
โครงการ
- กำหนดการประชุม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.tnmc.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล  โทรศัพท์. 0 2596 7516