สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน     เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

     สำหรับในปี พ.ศ. 2566 การพิจารณามอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ สภาพยาบาล สมาคมพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย จาก 14 ประเทศทั่วโลก และจากไต้หวัน ซึ่งมูลนิธิรางวัลฯ ได้ทำการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สำหรับปี 2566 นี้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับโลก คือ ดร.ที. ดิลีป คูมาร์ (Dr.T.Dileep Kumar) จากสาธารณรัฐอินเดีย และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลฯ ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง