สภาการพยาบาลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2เมื่อวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาล 39 แห่ง จำนวน 78 คน มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและภาวะผู้นำทางจริยธรรม ตระหนักในความสำคัญของภาวะผู้นำทางจริยธรรม มีทักษะผู้นำทางจริยธรรม และนำความรู้ด้านภาวะผู้นำทางจริยธรรมไปใช้ในการพัฒนาโครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h_sh