นายกสภาการพยาบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขเป็น “ทีมเชื่อมประสานใจ Care D+”       เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขเป็น “ทีมเชื่อมประสานใจ Care D+” โดยโครงการดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ (Emphatic Communication) ในภาคการดูแลสุขภาพ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน Care D+ เพื่อยกระดับคุณภาพการสื่อสารในภาคการดูแลสุขภาพ อบรมบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริหารจัดการและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ลดความไม่เข้าใจกัน หรือความขัดแย้งระหว่างกันลงได้ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข