คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล         คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวนทั้งสิ้น 21 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา Nursing Leadership and Management Practicum เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิง หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม และร้อยเอกหญิงสุภรัณยา เทพนิมิต  เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566