คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล        คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ในรายวิชากฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลี่ ศิริพร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566